VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) řídí maloobchodní právní vztahy mezi společností MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o., se sídlem Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10, IČO: 05378176 DIČ: CZ05378176, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 262714 (dále "prodávající") a třetími osobami, kupujícími, kteří jsou spotřebiteli (viz ust. § 419 občanského zákoníku, dále jen "odběratel" nebo "kupující") ohledně distančního prodeje, zejména prostřednictvím internetového obchodu www.mam-talent.eu provozovaného prodávajícím (dále jen „e-shop“).

  2. Právními vztahy podle těchto podmínek se rozumí především:

   1. prodej zboží z nabídky e-shopu na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Pro účely těchto podmínek se cenou/kupní cenou rozumí cena zahrnující náklady spojené s doručením objednávky, není-li uvedeno výslovně jinak; Kupující nabývá vlastnictví ke zboží splněním podmínky zaplacení celé kupní ceny zboží a jeho převzetí;

   2. kupní smlouva na zpřístupnění digitálního obsahu, je-li prostřednictvím e-shopu nabízen (e-knihy, videa, elektronické poukázky aj.), vybraného v e-shopu kupujícímu formou umožnění stažení či zhlédnutí elektronického plnění, čemuž odpovídá závazek kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu (dále jen společně „elektronické plnění“).

  3. Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se použijí tyto podmínky přiměřeně, s výjimkou: čl. 4.1, čl. 4.2, čl. 6 až 8 včetně, které se u těchto kupujících nepoužijí. Ustanovení čl. 9 těchto podmínek se naopak nepoužije pro spotřebitele.

  4. Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Od ustanovení podmínek se lze odchýlit v kupní smlouvě, odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Objednávky zboží či elektronického plnění jsou realizovány zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailem nebo telefonicky (dále společně jen jako „objednávka“).

  2. Každá objednávka obsahuje, resp. kupující v elektronickém formuláři e-shopu zadává a vyplňuje nejméně:

   1. specifikaci požadovaného zboží/elektronického plnění; v e-shopu vložením do elektronického košíku;

   2. způsob úhrady kupní ceny a požadavky a náklady na dodání objednávky, včetně místa dodání;

   3. kontaktní údaje nezbytné pro splnění smlouvy.

  3. Objednávka v e-shopu je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, čímž kupující přebírá svůj závazek k úhradě ceny prodávajícímu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky obsahující všechny údaje nezbytné pro poskytnutí plnění.

  4. Kupující může na e-shopu volně i v rámci uživatelského účtu (čl. 10.3) zkontrolovat, opravovat a měnit údaje týkající se objednávky, až do okamžiku dokončení objednávky.

  5. Prodávající je oprávněn stornovat již učiněnou objednávku, pokud kupní cena nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti, nebo byla v této lhůtě uhrazena pouze částečně. Prodávající o nastalé situaci kupujícího informuje bez zbytečného odkladu a vrátí již uhrazenou část kupní ceny.

  6. Prodávající je oprávněn bez náhrady stornovat objednávku v případě následné nemožnosti plnění, tj. především v případě vyčerpání zásob a nemožnosti zajištění náhradního plnění.

 3. DODÁNÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

  1. Prodávající expeduje objednávky nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy, standardně během 2-4 pracovních dnů od úplné úhrady kupní ceny, resp. od uzavření smlouvy při doručování zboží tzv. na dobírku, v době letních měsíců běžně do 10 pracovních dnů. Objednávka je dodána doručením přepravcem či osobně příjemci.

  2. Je-li součástí objednávky společně zboží, které je aktuálně skladem, a zboží, které není skladem, bude objednané zboží expedováno až po naskladnění nedostupného zboží; nedojde tedy k rozdělení objednávky. Rozdělení objednávky zásadně probíhá u souběhu objednávky zboží a elektronického plnění.

  3. Kupují nese náklady na balení/doručení objednávky ve smluvené výši podle volby kupujícího v nabídce e-shopu. Podmínky využití případné dopravy zdarma uvádí e-shop. Kupující nese dodatečné náklady opakovaného doručování. Kupující nese riziko nedoručení elektronických zpráv zahrnujících elektronické plnění.

  4. Zboží je baleno způsobem odpovídajícím povaze zboží a rizikům poškození. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů dodávky zboží a případné nedostatky oznámit přepravci. Kupující má právo zcela odmítnout převzetí zásilku s porušeným obalem, o čemž neprodleně informuje prodávajícího vhodným způsobem.

  5. Prodávající může nabízet dárkové balení pro zvláštní příležitosti. Kupující, který má zájem o dárkové balení, přidá do objednávky příslušnou položku dárkového balení. Cena za dárkové balení je uvedena za dárkové balení 1 kusu zboží (zde knihy). Přeje-li si kupující takto zabalit více kusů zboží, musí do objednávky přidat odpovídající množství položek dárkového balení.

 4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ ELEKTRONICKÉHO PLNĚNÍ

  1. Se souhlasem kupujícího prodávající poskytne elektronické plnění již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 6. Prodávající výslovně poučuje kupujícího, že v takovém případě zanikne právo na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě; kupujícímu je v takovém případě současně poskytnuto potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

  2. Elektronické plnění prodávající poskytne zásadně e-mailem či jiným technicky vhodným způsobem do pěti (5) dnů od uhrazení kupní ceny. Kupující má právo odstoupit od smlouvy na poskytnutí elektronického plnění, pokud se prodávající dostane do prodlením, které nenapraví ani bez zbytečného odkladu po výzvě kupujícího – ustanovení o vrácení kupní ceny podle čl. 6 se použijí přiměřeně.

  3. Prodávající kupujícího informuje o podmínkách funkčnosti elektronického plnění, včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti elektronického plnění s hardwarem a softwarem. Nekompatibilita elektronického plnění vybavení kupujícího není vadou plnění.

  4. Ohledně elektronického plnění prodávající upozorňuje kupujícího na povinnost dodržování právních předpisů v oblasti ochrany autorských práv a neporušování ochranných prvků elektronického plnění. Jejich porušení (překročení rámce užívání či obcházení do ochrany) je zásahem do autorských práv se vznikem možné občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně kupujícího. Prodávající či vykonavatelé autorských práv jsou oprávněni užít dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání kupujícího.

 5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Všechny ceny na e-shopu a v nabídkách prodávajícího jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Veškeré ceny, včetně akčních cen, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Platná je vždy cena uvedená v okamžiku objednání zboží.

  2. Kupní cena je splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Záloha na kupní cenu není vyžadována, tím není dotčeno případné ujednání o platbách předem. Objednávka nebude kupujícímu dodána/vydána před zaplacením kupní ceny.

  3. Kupující hrací cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu následujícími způsoby dle vlastní volby:

   1. hotovostní platbou v místě prodávajícího či na dobírku v místě kupujícího při převzetí;

   2. předem bezhotovostně běžným bankovním převodem na účet prodávajícího dle sdělených platebních údajů; rychlým bankovním převodem prostřednictvím platební brány na účet prodávajícího (za pomocí karty).

   3. jinými způsoby, které technicky umožňuje prodávající ve webovém rozhraní obchodu.

  4. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, bez něhož nemůže být platba spárována. Kupní cena je uhrazena připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Řádný daňový doklad není obvykle součástí dodávky zboží, ale je zasílán kupujícímu v samostatném e-mailu po úhradě kupní ceny a jeho dodání. Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zasláním elektronického daňového dokladu.

  6. Kupující může v průběhu objednávkového procesu uplatnit slevový kupón s číselným kódem nebo heslem slevové akce. Sleva je vždy poskytována z běžné kupní ceny. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající může omezit použití slevového kupónu na určitý počet opakování nebo jeho použití omezit pouze pro konkrétního kupujícího.

  7. Prodávající může na e-shopu nabízet akční balíčky, v rámci kterých je určité zboží nabízeno za akční ceny. Podmínkou pro nákup zboží za akční cenu je zpravidla nákup jiného zboží (např. akce 1+1, zvýhodněné balíčky apod.). Pro účely odstoupení od smlouvy nebo reklamace se akční balíček považuje za 1 kus zboží. Na akční balíčky se nevztahují slevové kupóny podle čl. 5.6 podmínek.

 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující má právo zboží objednané na dálku vyzkoušet v rozsahu odpovídajícím běžnému zkoušení v kamenném obchodě. S výhradou níže uvedených a dalších případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, může kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit, a to i bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě, že je ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu (forma předplatného), od převzetí první dodávky. Je-li předmětem smlouvy poskytnutí elektronického plnění nikoli na hmotném nosiči, a není-li udělen souhlas s dřívějším započetím plnění, končí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti (14) dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:

   1. od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal;

   2. od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (např. kniha s vepsaným věnováním pro konkrétní osobu);

   3. od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů (s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání) a;

   4. od smlouvy o dodání digitálního obsahu (elektronického plnění), který není dodán na hmotném nosiči poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku (čl. 4.1).

  3. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu vrátit poskytnuté plnění (zboží) do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Při odstoupení kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží řádně zabalit, aby v průběhu přepravy nedošlo k poškození.

  4. Po odstoupení kupujícím v ochranné době vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud kupující nesouhlasí s jiným způsobem a kupujícímu nevzniknou dodatečné náklady. Prodávající však není povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

  7. Bylo-li součástí objednávky dárkové balení, cena za dárkové balení se v případě odstoupení od smlouvy nevrací, neboť tato služba byla spotřebována.

  8. Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174, § 2389h až § 2389m občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a těmito podmínkami, které nahrazují samostatný reklamační řád prodávajícího. V tomto článku se zbožím rozumí též elektronické plnění, není-li stanoveno právními předpisy jinak.

  2. Prodávající odpovídá za to, že plnění prodávajícího (zboží či elektronické plnění) při převzetí nemá vady a zboží splňuje požadavky na jakost při převzetí specifikovanou v ust. § 2161 občanského zákoníku. V případě, že předmětem prodeje bylo zboží výslovně označené jako poškozené nebo použité (sekce e-shopu s názvem „Bazar“), nepovažuje se za vadu takového zboží ve smyslu těchto podmínek takové poškození, o němž byl kupující výslovně a přehledně informován před uzavřením smlouvy s prodávajícím, a s nímž tedy při koupi zboží výslovně souhlasil (např. poškozená obálka výtisku knihy apod.) Zboží s mechanickými vadami je nabízeno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží.

  3. Práva z vadného plnění (tedy oprávnění k reklamaci) kupujícímu nenáleží v případě, že vadu sám způsobil. Vadou zboží rovněž není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

  4. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující může reklamovat vadu, která existovala již při převzetí plnění (byť se případně projevila později). Kupující je oprávněn vadu vytknout (reklamovat) v době 2 let od data převzetí plnění, není-li v konkrétním případě koupě použitého zboží sjednána kratší doba (nejméně 1 rok).

  5. Pokud se vada projeví v průběhu 1 roku od převzetí plnění, může prodávající prokázat, že v době převzetí zboží vada neexistovala. Domněnka existence vady při převzetí se neuplatní, jestliže to povaha věci nebo vady vylučuje (např. u vad vzniklých zjevně v důsledku následného zacházení se zbožím). Projeví-li se vada v době delší než 1 rok a kratší než 2 roky od data převzetí, musí kupující prokázat, že vada existovala již v okamžiku převzetí plnění.

  6. V případě řešení reklamace formou výměny zboží pokračuje po provedení výměny běh původní doby k uplatnění práv z vad, která byla pozastavena po dobu od oprávněného vytčení vady zboží.

  7. Způsob oznámení reklamace:

   1. Vady, které se projeví v zákonné době, uplatní kupující u prodávajícího písemně. Aby prodávající mohl vyřídit požadavek kupujícího co nejdříve, doporučuje prodávající vytknout vadu prostřednictvím vyplnění vzorového reklamačního formuláře, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Vady může kupující vůči prodávajícímu uplatnit osobně v kterékoli provozovně prodávajícího, případně doručením písemné reklamace na adresu prodejny nebo adresu sídla prodávajícího, nebo elektronicky zasláním reklamace na: objednavky@mamtalent.cz.

   2. Kupující v reklamaci co nejvýstižněji popíše vadu, její rozsah a způsob, jakým se vada projevuje, tedy uvede, pokud je mu známo:

    1. popis vady včetně způsobu, jakým se vada projevuje;

    2. datum koupě zboží a datum zjištění závady;

    3. další informace (spojení na kupujícího).

   3. Kupující současně zvolí způsob vyřízení reklamace.

  8. Kupující předá reklamované zboží prodávajícímu osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo jej může odeslat na adresu sídla prodávajícího. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

  9. V případě odeslání reklamovaného zboží přepravní službou prodávající doporučuje kupujícímu zabalit zboží do vhodného ochranného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jinému poškození zboží.

  10. Prodávající současně doporučuje přiložit ke zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefon, e-mail) a bankovní spojení. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, kupujícího a případné vady zboží a umožnují prodávajícímu vyřídit reklamaci. Pokud kupující nemá k dispozici kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

  11. Kupující je reklamací oprávněn požadovat odstranění vady:

   1. výměnou zboží za nové (resp. výměnou e-knihy za novou), nebo

   2. opravou dodaného zboží.

  12. Kupující nemůže žádat takový způsob vyřízení reklamace, který je vzhledem k okolnostem nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Je-li odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, může prodávající odstranění vady odmítnout; v takovém případě má Kupující práva podle čl. 7.14 níže.

  13. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

   1. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s ust. § 2170 občanského zákoníku,

   2. se vada projeví opakovaně (alespoň třikrát),

   3. je vada podstatným porušením smlouvy,

   4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevně, že vada nebude odstraněna v přiměřené době a/nebo bez značných obtíží pro kupujícího,

kupující však nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že vada zboží je nevýznamná. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

  1. Při uplatnění reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace (tedy jaká tvrzená vada je reklamována), jaký z níže uvedených způsobů vyřízení reklamace kupující zvolil a kontaktní údaje kupujícího pro účely informování o vyřízení reklamace (dále jen „reklamační protokol“). Pokud kupující neuplatnil reklamaci osobně, zašle prodávající kupujícímu reklamační protokol splňující veškeré náležitosti prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu kupujícího, nedohodne-li se kupujícím jinak.

  2. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vady a vyrozumění kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (vytčení vady a předání reklamovaného zboží), nedohodnou-li se prodávající se kupujícím jinak. Je-li předmětem reklamace elektronické plnění, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

  3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, zejména předat prodávajícímu zboží, poskytnout všechny potřebné údaje a umožnit prodávajícímu provést kontrolu zboží.

  4. Jestliže lhůta pro vyřízení reklamace marně uplyne, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy.

  5. Po vyřízení reklamace poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající zašle potvrzení o vyřízení reklamace kupujícímu prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu kupujícího, nedohodne-li se se kupujícím jinak.

  6. Prodávající kupujícího informuje o vyřízení reklamace e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy. Kupující převezme zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace. Zaslal-li kupující reklamované zboží přepravní službou, bude mu odesláno zpět stejným způsobem.

  7. Při převzetí zboží se kupující zavazuje zkontrolovat soulad zboží s potvrzením o vyřízení reklamace a jeho stav a množství. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího nebo nebude ve stavu odpovídajícím potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

 1. DALŠÍ UJEDNÁNÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A RECENZE

  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Výše se neliší od základní sazby.

  2. Prodávající kupujícího informuje a poučuje jej, že:

   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   3. Prodávající nemá zavedený systém ověřování recenzí zveřejňovaných ve webovém rozhraní obchodu, a nezaručuje proto, že případná recenze pochází od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo si je zakoupil.

 2. VÝLUKY PRO NESPOTŘEBITELSKÉ PRÁVNÍ VZTAHY

  1. Pro nespotřebitelské smlouvy se vylučuje použití ustanovení § 558 odst. 2 (obchodní zvyklosti), § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, který není spotřebitelem, předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

  3. V rámci nespotřebitelských smluv se těmito podmínkami zakládá právo prodávajícího kdykoli odstoupit od kupní smlouvy až do doby převzetí zboží kupujícím. Po takovém odstoupení prodávajícím vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících. Prodávající informuje kupujícího ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) o právech a povinnostech související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů dostupných zde.

  2. E-shop pracuje se soubory cookies, které jsou ukládány na počítač kupujícího, je-li to nezbytné, či je-li k tomu kupujícím udělen odvolatelný souhlas. V podrobnostech prodávající odkazuje na dokument dle předchozího článku a informativní okno dostupné na hlavní stránce e-shopu.

  3. Uživatelský účet:

   1. Prodávající umožňuje registraci do uživatelského rozhraní e-shopu pomocí uživatelského jména a hesla (dále a výše jen „uživatelský účet“). Pokud to aktuální verze e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávky i bez vytvoření uživatelského účtu.

   2. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů, které na svou odpovědnost aktualizuje. Kupující chrání přístupové údaje do uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   3. Prodávající je z důvodu bezpečnosti oprávněn rušit neaktivní uživatelské účty, tj. takové, do kterých neproběhlo přihlášení déle než dva (2) roky nevyužívá. Uživatelský účet může být zrušen v případě hrubého porušení povinnosti kupujícího.

   4. Prodávající negarantuje nepřetržitý přístup do uživatelského účtu, zejména z důvodu oprav a údržby e-shopu.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranných aktualizací, změn či doplnění podmínek. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za předchozího znění podmínek. Podmínky v aktuálních a předchozích verzích jsou dostupné ke stažení na e-shopu a k nahlédnutí na pobočkách.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  3. Přílohu obchodních podmínek tvoří:

   1. vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a

   2. vzorový reklamační formulář.

  4. Kontaktní údaje prodávajícího

   1. e-mail: nakladatelstvi@mamtalent.cz

   2. telefon: +420 776 586 245; provoz linky Po-Pá (mimo svátky) od 9,30 – do 15,30 hod.Tyto Obchodní podmínky společnosti MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o., jsou účinné ode dne 10.02.2023.

 MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

Přílohy:

Vzor formuláře Odstoupení od smlouvy

Vzor Reklamačního formuláře