Aktuální všeobecné podmínky platné od 01/07/2023 12:57:17


1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT nakladatelství, s. r. o. se sídlem Na Louži 1/947, 101 00 Praha 10, IČO: 05378176 DIČ: CZ05378176, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 262714 (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu www.marketa-docekalova.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"). Všeobecné obchodní podmínky společnosti MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o. jsou k nahlédnutí na pobočkách. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty".

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Uzavření kupní smlouvy -  kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání závazné objednávky prostřednictvím eshopu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele expedováno najednou během 2-4 pracovních dnů od jeho plné úhrady, a to kurýrní službou, nebo emailem (elektronické plnění). V průběhu měsíců července, srpna a září může dojít k prodloužení expediční lhůty až na 10 pracovních dnů (s ohledem na čerpání dovolených). Zboží se považuje za dodané doručením kurýrní službou příjemci.

Dodavatel má v závažných případech právo částečně, nebo úplně stornovat objednávku. Například v situaci, kdy budou vyčerpány zásoby objednaného zboží a/nebo dodavatel nebude schopen objednané zboží dodat z jiného závažného důvodu.

Dodavatel má taktéž právo stornovat objednávku v případě, kdy tato není uhrazena, nebo dojde pouze k částečné úhradě její celkové ceny. Objednávka bude stornovaná po uplynutí lhůty 5 (slovy pěti) dnů od jejího vytvoření a odeslání.
Dodavatel má v takovém případě povinnost kupujícího o nastalé situaci bez zbytečného odkladu informovat a vrátit již uhrazenou kupní cenu zboží. 

Elektronické plnění: prodávající nabízí také zboží formou elektronického plnění. Jedná se například (nikoliv však výhradně) o elektronické poukázky na nákup, výuková videa, atd. Toto zboží je zasíláno kupujícímu elektronicky a nelze na ně uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

PŘEDOBJEDNÁVKY / PŘEDPRODEJ: Dodavatel může nabízet zboží i formou tzv. předobjednávek - jedná se o zboží, které není aktuálně skladem a jehož naskladnění se teprve očekává. V takovém případě bere kupující na vědomí, že dodací lhůta předobjednaného zboží může být až v řádu měsíců (přesahuje lhůtu 30 dnů). Zboží, které je nabízeno formou předobjednávky je takto v nabídce eshopu označeno a je uvedena očekávaná doba naskladnění (která může být s ohledem na dodávky od třetí strany změněna). 

Zákazník může spolu se zbožím z předobjednávky objednat i zboží, které je aktuálně dostupné skladem. V takovém případě bude zboží skladem doručeno až spolu s předobjednaným zbožím - objednávka tedy NEBUDE rozdělena, nýbrž bude odeslána až KOMPLETNÍ. 

Expediční lhůta pro předobjednávky je 3-7 pracovních dnů od naskladnění zboží na eshop. 

PRODEJ ZBOŽÍ II. JAKOSTI (BAZAR): Dodavatel může nabízet zboží, které je poškozené a je zařazeno do II. jakosti. Toto zboží je nabízeno v samostatné sekci eshopu pojmenované "BAZAR" a v názvu položky i popisu položky je uvedeno, že jde o II. jakost zboží.
Zboží z této sekce je prodáváno za sníženou cenu zohledňující poškození a jeho množství je omezeno dle aktuální nabídky. Na toto zboží se nevztahuje možnost reklamace z důvodu vady, o které kupující předem věděl.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne / nepřevezme a tato bude vrácena zpět na adresu prodávajícího, může si následně kupující dohodnout opětovné zaslání. Při opětovném zaslání hradí kupující poštovné a balné jak za předchozí nevyzvednutou zásilku, tak i za opakované zaslání zásilky.

1.4 Doprava

Náklady na doručení zahrnují: poštovné a balné. Určují se dle výše objednávky. Zboží je doručováno kurýrem na adresu uvedenou v objednávce. Ceny dopravného jsou stanoveny pro doručení zásilek v rámci České republiky. Poštovné pro zaslání zboží do jiných států bude stanoveno individuálně, na základě poptávky Kupujícího.

Druh dopravy

Výše objednávky

cena

Kurýr (v rámci ČR)

do 750,- Kč

od 110,-Kč

(aktuální výše poštovného
je uvedena v eshopu
a kupující je s ní seznámen
před uzavřením objednávky)

Kurýr (v rámci ČR)

nad 750,- Kč

zdarma

Email

bez ohledu na výši

zdarma

(dopravné emailem je možné
výhradně u elektronického
plnění)

Prodávající může nabízet dárkové balení pro zvláštní příležitosti (Vánoce, narozeniny, svátky apod.). Kupující, který má zájem o dárkové balení si v eshopu objedná příslušnou položku. Cena je stanovena za dárkové balení 1 kusu knihy. Pokud si kupující přeje zabalit více výtisků, je třeba objednat příslušný počet balení.

Dárkové poukázky a odkaz na stažení výukového videa jsou zasílány emailem a není účtováno dopravné ani balné. Jedná se o elektronické plnění.

Dopravu emailem nelze použít u tištěných titulů. Pokud kupující při zadání objednávky zvolí dopravu emailem a objednávka obsahuje alespoň jeden tištěný titul, doúčtuje prodávající poštovné dle platného ceníku. Pokud kupující s doúčtovanou cenou za dopravné nesouhlasí a/nebo dopravné neuhradí, bude objednávka stornována dle článku 1.3. těchto podmínek.

 

1.5 Platební podmínky

Platba za zboží předem je možná několika způsoby: běžným bankovním převodem na základě zaslaných platebních podkladů, rychlým bankovním převodem prostřednictvím platební brány, on-line platební kartou. Zboží bude expedováno po úplné úhradě objednávky (tedy ceny zboží a dopravného dle aktuálního ceníku) a připsání platby na účet prodávajícího.

Pokud není objednávka zcela uhrazena do 5 dnů od jejího vytvoření, má prodávající právo objednávku stornovat. V případě stornování částečně uhrazené objednávky vrátí kupujícímu již uhrazenou část kupní ceny zboží.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a poskytovatelů dopravy.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Řádný daňový doklad není součástí dodávky zboží, ale je zasílán kupujícímu v zákonné lhůtě v samostatném emailu. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou kupující objednal bez ohledu na následné změny.

Prodávající může stanovit snížené (akční ceny) na koupi vybraného zboží a podmínit platnost těchto akčních cen objednáním jiného produktu - tzv. akční balíčky. Podmínky pro nákup akčních balíčků a/nebo zboží za akční cenu jsou uvedeny níže v bodu 1.8.

1.7 Slevy a slevové kupony

Pokud kupující v rámci  speciálních akcí (rozesílka, inzerce v časopisech, e-mail, apod.) obdrží slevový kupón s číselným kódem nebo heslo slevové akce, je možné tento uplatnit v průběhu objednávkového procesu (v objednávkovém formuláři). Sleva je vždy poskytována z běžné ceny nabízeného zboží. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kupon nebo heslo slevové akce. Slevy nelze kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami a akcemi e-shopu.

Prodávající může omezit použití slevového kupónu na daný počet opakování (např. 1x nebo opakovaně s limitovaným počtem opakování), nebo omezit použití pouze pro konkrétního kupujícího.

1.8 Akční balíčky

Akční balíčky jsou speciální nabídkou e-shopu a nevztahují se na ně slevové kupony a akce e-shopu.

Akční ceny jsou speciální snížené ceny vybraných produktů. Podmínkou pro nákup zboží za akční cenu je zpravidla nákup jiného zboží (např. akce 1+1, zvýhodněné balíčky, apod). Jde-li o nákup zvýhodného balíčku, pak se kompletní balíček považuje za 1 kus zboží pro případy odstoupení od smlouvy, reklamaci, apod.

1.9 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zboží vyzkoušet v rozsahu odpovídajícím běžnému zkoušení v kamenném obchodě. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na adresu prodávajícího. Kupující je povinen zboží řádně zabalit, aby v průběhu přepravy nedošlo k poškození.

Vrácena bude cena zboží dle daňového dokladu a cena nejlevnějšího způsobu dopravy poskytované prodávajícím, bez poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno stejným způsobem, jako prodávající peníze přijal - tedy bankovním převodem, nebo formou refundace platby kartou.

Prodávající má právo v případě odstoupení od smlouvy snížit cenu zboží o případné náklady nezbytné na uvedení zboží do původního stavu, výši případné škody na zboží a další náklady přímo vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího.

Při odstoupení od smlouvy je třeba o tomto prodávajícího řádně informovat. Kupující použije FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a zašle jej emailem na objednavky@mamtalent.cz, nebo vytištěný spolu se zbožím ve výše stanovené lhůtě.
Formulář je ke stažení ZDE: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud zákazník zakoupil zvýhodněný balíček zboží, je třeba jej vrátit kompletní. V opačném případě má prodávající nárok na odpovídající snížení kupní ceny včetně cenového zvýhodnění.
V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, nebo opotřebené nad rámec běžného vyzkoušení, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Pokud si kupující spolu se zbožím objednal dárkové balení, cena za dárkové balení se nevrací, neboť tato služba byla spotřebována.

Odstoupení od smlouvy není možné v případě elektronického plnění (například nikoliv však výhradně v případě zakoupení výukového videa zasílaného formou odkazu, dárkových poukázek, atd.).

Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad prodávajícího) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

 

1.10 Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

- jestliže zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (například kniha s vepsaným věnováním, nebo s podpisem autorky apod.)

 

1.11 Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Kupující je povinen odmítnout převzetí zásilky, která byla při přepravě viditelně poškozená. Zároveň je povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat telefonicky nebo emailem.

Poškozené zboží - vadné plnění

Na zboží je poskytovaná záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vady vzniklé obvyklým používáním zboží a poškození, které kupující sám způsobil, nebo kterým mohl předcházet.

Pokud kupující zjistí vadné plnění, je povinen bezodkladně informovat prodávajícího. Kupující je zároveň povinen vyplnit reklamační protokol, kde sdělí popis závady, případně doloží fotografiemi. K oznámení o reklamaci přiloží potvrzení, že zboží koupil od prodávajícího (kopie faktury, výpis z účtu, apod).

Zboží II. jakosti: pokud si kupující objedná zboží II. jakosti (prodávané v sekci "BAZAR" a označené jako bazarové/poškozené) nemůže uplatnit reklamaci na poškození, o kterém předem věděl. Toto zboží je prodáváno za sníženou cenu, která již poškození zboží zohledňuje.
Zboží II. jakosti lze koupit v samostatně vyčleněné a označené části eshopu.

Chybně dodané zboží

Pokud kupující zjistí chybné dodání zboží (chybějící položka, záměna zboží), je povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat bezprostředně po převzetí zboží od dopravce, a to telefonicky, emailem, nebo poštou. Při komunikaci je kupující povinen sdělit číslo objednávky pro její identifikaci.

 

2.2 Postup pro vyřízení reklamace

  1. Kupující je povinen o reklamaci bezodkladně informovat zákaznický servis prodávajícího zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: objednavky@mamtalent.cz nebo telefonicky. Reklamaci je možné uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od nákupu zboží.

    na tel: +420 776 586 245.

  2. Poškozené zboží je kupující povinen zaslat na adresu prodávajícího spolu s kopií dokladu o koupi a vyplněným reklamačním protokolem uvádějícím popis závady a požadovaným způsobem řešení reklamace. Kupující zároveň uvede kontaktní údaje pro vyřízení reklamace.

  3. Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů. O vyřízení reklamace bude v této lhůtě kupujícího informovat.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě na adrese www.mamtalent.eu tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

2.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek: MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o. Na Louži 1/947

102 00 Praha 10 – Vršovice

 

 

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující vstupem na webové stránky www.marketa-docekalova.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti a jejich předchozího znění.

Tyto Obchodní podmínky společnosti MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o., jsou platné dnem 1. 9. 2016.

 e-mailem: objednavky@mamtalent.cz
 telefonicky na lince: +420 776 586 245 (provoz linky Po-Pá (mimo svátky) od 9,30 – do 15,30 ),
 písemně poštou na výše uvedené adrese

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 01/07/2023 12:57:17.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.